580. OLSM:40 ()

580. [OLSM40]5, (5--9) 

OLSMeditation teacher nazara.svitlo [LIVE video]